મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Sunday, July 23, 2006

પાંખો કાપવી 'તી તો... - કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીપાંખો કાપવી 'તી તો... રે...
મોરલાને જનમ કેમ આપ્યો?
હે! પડઘો ન પાડવો તો... રે...
અંતરે સાદ કાં આલપ્યો ?
- જનમ કેમ આપ્યો?

સામી મ્હોલાતમાં દીવડી ફરૂકે,
ફરૂકે મારા અંતરની જ્યોતિ !
હે ! આડી ચણી આ કાચની દીવાલ તો,
લોહની દીવાલ કાં ન રોપી ?
- સાદ કાં આલપ્યો ?

પાંખો કાપવી 'તી તો... રે...
મોરલાને જનમ કેમ આપ્યો?