મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Thursday, July 27, 2006

મને પરવડે નહીં - સ્નેહી પરમાર
આ આટલી ખારાશ, મને પરવડે નહીં
દરિયો જ હો ચોપાસ, મને પરવડે નહીં

મારે સળગતો હાથ લઇને ઘૂમવું સતત
તારે જ રમવો રાસ, મને પરવડે નહીં

મરવું નથી ને યાર હવે જન્મવું નથી
આ કાયમી પ્રવાસ, મને પરવડે નહીં

તારી રજા ના લેય, અને આવજા કરે
એવો તો કોઇ શ્વાસ, મને પરવડે નહીં

બેશક કલમનું વાંઝિયું હોવું મને ગમે
કિન્તુ, એ પ્રસવે લાશ, મને પરવડે નહીં

3 Comments:

At 7:22 AM, Anonymous Dhaval said...

બહુ ઉત્તમ ગઝલ છે ! સ્નેહી પરમાર કોણ ..ક્યાંના છે ? કોઈ સંગ્રહ ?

બેશક કલમનું વાંઝિયું હોવું મને ગમે
કિન્તુ, એ પ્રસવે લાશ, મને પરવડે નહીં

ઊંચી વાત છે !

 
At 9:31 AM, Blogger manvant said...

વાંઝિયું રહે ને લાશ પ્રસવે ?આહા!
બંનેથી ઊલટું જ ગમે તેવું છે !હોં!
શોધ સારી છે.મને પરવડે એવી!

 
At 12:02 PM, Anonymous Anonymous said...

Jayshree
You have found very good gazal.
You choice of poems are of high quality. I suppose you are coming from the literature background (probably in family). Keep it up.

 

Post a Comment

<< Home