મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Wednesday, June 21, 2006

નથી મળતા
જીવન મંઝિલ છે સામે કિન્તુ રસ્તાઓ નથી મળતા,

સમસ્યાઓ છે કાંઇ એવી ખુલાસાઓ નથી મળતા

ગયા મઝધારમાં 'નાશાદ' એવા અમને મૂકીને

હવે સંસાર-સાગરના કિનારાઓ નથી મળતા


- નાશાદ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home