મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Monday, August 28, 2006

મિચ્છામી દુક્કડમ..

ખરેખર તો હમણાથી 'મિચ્છામી દુક્કડમ' ના કહેવાય. સવંતસરીના પ્રતિકમણ પછી કહેવાનું હોય. (મને આ વાતની 2 દિવસ પહેલા જ ખબર પડી.) પરંતુ ભારતમાં, યુ.એસ. માં, યુરોપમાં... બધે અલગ અલગ સમય ચાલે, એ વિચારીને જરા છુટ લઇ લઉં છું.

What does "Michchhami Dukkadam" mean?

Michchhami means, “to be fruitless (forgiven)” and Dukkadam (Dushkrut) means “ bad deeds”.

Therefore the meaning of Michchhami Dukkadam is:
"My bad deeds (with you) be fruitless".

So concept behind saying or writing someone "Michchhami Dukkadam" is that

If I have done any harm to you then those bad deeds to be forgiven (to be fruitless).

Those who did traditional Samvatsari (yearly) Pratikraman would remember saying " Tassa Michchhami Dukkadam " at the end of many of sutras.

There it meant that if I have committed any violations or transgressions related to those minor vows or so then those violations be forgiven (be fruitless).

The following is the prayer we say while doing Pratikraman:

KHAMEMI SAVVE JIVE,
SAVVE JIVA KHAMANTU ME
METTI ME SAVVE BHUYESU,
VERAM MAJAHAM N KENAI

What do we mean when we “ Michchhami Dukkadam"?

"I forgive (from the bottom of my heart without any reservation) all living beings (who may have caused me any pain and suffering either in this life or previous lives), and I beg (again from the bottom of my heart without any reservation) for the forgiveness from all living beings (no matter how small or big to whom I may have caused pain and suffering in this life or previous lives, knowingly or unknowingly, mentally, verbally or physically, or if I have asked or encouraged someone else to carry out such activities). (Let all creatures know that) I have a friendship with everybody and I have no revenge (animosity or enmity) toward anybody."

3 Comments:

At 3:41 AM, Anonymous અમિત પિસાવાડિયા said...

મિચ્છામી દુક્કડમ .
જાણ્યે અજાણ્યે અમારા થી કોઇ ભુલ થઇ હોય તો માફ કરશો જી.

 
At 1:26 PM, Blogger Siddharth said...

મિચ્છામી દુક્કડમ .

સિદ્ધાર્થ

 
At 3:21 AM, Blogger jayesh mistry said...

hello from jayesh mistry

 

Post a Comment

<< Home