મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Monday, September 04, 2006

'મોરપિચ્છ' નું નવું સરનામું

આજે શ્રીકૃષ્ણ દવે નો જન્મદિવસ.

બે દિવસ પહેલા જ હું નવા ઘરમાં આવી. તો મને થયુ, મોરપિચ્છને પણ નવા ઘરે લઇ જઉં. અને આજનો દિવસ તો આમ પણ ઘણો ખાસ છે.

નવું સરનામું : http://jhbhakta.wordpress.com/

આશા છે કે મોરપિચ્છનું નવું રૂપ તમને ગમશે.