મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Saturday, August 05, 2006

ગઝલ - હરકિશન જોશીતમારૂં મારા ભણી જોવું એ ગઝલ તો હતી,
દિવસનું રાત મહીં ખોવું એ ગઝલ તો હતી!

અનેક જન્મ સુધી આપણે મળ્યા જ નહીં,
મિલનનું સ્વપ્ન રૂપે હોવું એ ગઝલ તો હતી!

નજરની બ્હાર બધાં દ્ર્શ્ય તો રહી જ ગયાં,
સમયનું આ અરવ રોવું એ ગઝલ તો હતી!

વિચારવાનું પછી જે ઘડી સમાપ્ત થયું,
શબદનું મૌન જળે ધોવું એ ગઝલ તો હતી!

'કિશન' કહે તો હવે શું કહે તમારા કંઇ-
સ્મરણનું મારા મહીં હોવું એ ગઝલ તો હતી!

1 Comments:

At 6:30 AM, Blogger manvant said...

સારી સ્મરણોક્તિ છે !
વિચારવાનું પછી જે 'ધડી' ને બદલે 'ઘડી'કરશો ?
તમે રોજ નવીન સરસ વાંચન પૂરું પાડો છો !આભાર

 

Post a Comment

<< Home