મોરપિચ્છ

થોડા જુદાં જુદાં રંગોનો સુંદર સમન્વય...

Monday, August 07, 2006

છાની વાતને ફડક - ધૂની માંડલિયામારી જ અંદર, એક એકાકી સડક છે,
દ્વંદ્વોના દરિયા છે, વિચારોના ખડક છે.

જો જીભ આવે ભીંતને, તો તો શું થશે ?
પ્રત્યેક છાની વાતને એની ફડક છે.

ફૂલોને મળવા તોય દોડી ગઇ હવા,
એને ખબર છે, કાંટાનો પહેરો કડક છે.

હું તો કરું છું પ્રેમ, ને વાતો તમે,
મારા-તમારા વચ્ચે બસ, આ ફરક છે.

આંખો અમારી છે એવો હક્ક દૃશ્યનો
આંસુ કહે, એવો અમારો મલક છે.

હમણાં જ એ આવી ગયા, એથી જ તો,
'ધૂની' શ્વાસના ચહેરા ઉપર કેવી ચમક છે.

( આંખો અમારી છે એવો હક્ક દૃશ્યનો - આંસુ કહે, એવો અમારો મલક છે. મને આ શેરમાં ખબરના પડી.. )

3 Comments:

At 4:00 AM, Anonymous Pancham Shukla said...

મારી જ અંદર, એક એકાકી સડક છે,
દ્વંદ્વોના દરિયા છે, વિચારોના ખડક છે.

Nice expression....it is everyones landscape!

 
At 11:52 PM, Blogger વણઝારો said...

હું તો કરું છું પ્રેમ, ને વાતો તમે,
મારા-તમારા વચ્ચે બસ, આ ફરક છે.

સરસ પંક્તિ છે .

 
At 10:15 AM, Blogger manvant said...

કાવ્યાર્થ તો કવિ જ કરે !
'હમણાં જ એ આવી ગયા: એથી જ તો !
"ધૂની"શ્વાસના ચહેરા ઉપર કેવી ચમક છે !'
આખરે કોઇ તો આવ્યુંજ !.....આભાર !

 

Post a Comment

<< Home